Dos son els criteris tinguts en compte en la confecció d’aquesta web.

En primer lloc, s’inclouen persones vinculades per línia directe a la família Crespí.

En segon lloc, persones de les que, alguna de les seves actuacions, han generat la publicació d’algun tipus de ressenya escrita o d’imatges que s’hagin fet públiques.

Ex-LibrisFeliu01